Aplikace
Moje OMEGA

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností GEMO SPORT a.s. a blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě tohoto internetového prodeje a takto uzavřených kupních smluv

1. Smluvní strany

Prodávající

GEMO SPORT a.s., sídlo: Legionářská 19, 77900 Olomouc
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 3325
IČ: 27813282, DIČ: CZ27813282
Kontaktní údaje: 585 205 700, 585 205 800, info@omegasport.cz

Kupující

Kupujícím se rozumí zákazník internetového obchodu; kupující jako fyzická osoba je současně spotřebitelem (viz níže) pouze v případě, že při internetovém nákupu nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2. Nákup a objednávka zboží

 • Internetový nákup probíhá na webových stránkách www.omegasport.cz/musli/ buďto
  • výběrem hotového zboží (průmyslově balené výrobky)
   nebo
  • výběrem položek do vlastního mixu, který slouží pro tvorbu konečné podoby zboží (zboží upraveného podle přání kupujícího).
 • Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH a ve výši, která je platná v momentě uskutečnění objednávky.
 • Prodávající nezaručuje dostupnost všech surovin pro tvorbu mixu (viz výše). V případě nedostatku některé objednané suroviny bude kupující kontaktován se snahou nabídnout alternativní řešení.
 • Obrázky zboží, směsí a surovin jsou ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu.
 • Objednávka vybraného mixu se provádí po stisku tlačítka „Objednat Váš OMEGA müsli MIX“.
 • K dokončení objednávky je potřeba registrace, kde kupující uvede své kontaktní údaje pro účely evidence objednávky. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „odeslat“, jsou pro kupujícího závazné. Kupující tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami společnosti GEMO SPORT a.s. pro internetový prodej.
 • Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefon, atd.) si hradí kupující sám.

3. Platba a doprava zboží

 • Platba je možná následujícími způsoby:
  • platební kartou nebo hotově v provozovně společnosti GEMO SPORT a.s. - na recepci OMEGA centra sportu a zdraví, Legionářská 19, 77900 Olomouc
  • z kreditu na osobním účtu kupujícího v OmegaKlubu
 • Převzetí zboží probíhá pouze osobně na recepci OMEGA centra sportu a zdraví.
 • Zboží je připraveno k vyzvednutí druhý pracovní den následující po potvrzení objednávky kupujícímu.
 • Pokud si kupující nevyzvedne objednané zboží do 10-ti kal. dnů, je objednávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit; v případě, že se jedná o zboží upraveného podle přání kupujícího (tzv. mix - viz výše) bude 100% ceny zboží strženo z kreditu kupujícího v OmegaKlubu a zboží bude zlikvidováno.

4. Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů, týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu, je dobrovolné. Kupující uzavřením kupní smlouvy s jejich poskytnutím, shromažďováním a zpracováním pro účely objednávky ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlasí. Kupující rovněž souhlasí a bere na vědomí, že osobní údaje slouží výhradně pro potřeby prodávajícího (zejm. evidence a vyřízení objednávek, obchodní sdělení - informování kupujících o novinkách). Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje nepředat žádné další osobě.

5. Odstoupení od kupní smlouvy, trvanlivost a reklamace

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel (viz výše) v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případe spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla úctu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Shora uvedené právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů neplatí pro koupi tzv. mixu (zboží upraveného podle přání kupujícího), kde kupující dle § 53, odst. 8, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník nemá na takovéto na odstoupení od kupní smlouvy právo.

Prodávající prohlašuje, že jsou suroviny převáženy, skladovány a zpracovávány dle požadavků Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Minimální trvanlivost na veškeré zboží je vždy uvedena na obalu (u mixu obecně 2 měsíce od data výroby) při uchovávání v chladu, suchu a tmě (nejlépe uzavřené v tubusu).

Reklamaci lze uplatnit pouze v případě, že zboží je vadné (např. nesprávný obsah směsi, napadení zboží plísní, apod.). Reklamace bude po osobním nahlášení vyřešena pro maximální spokojenost kupujícího. Reklamované zboží je nutné předložit přímo v OMEGA centru sportu a zdraví. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má spotřebitel automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. U nového balení běží nová doba trvanlivosti. Prodávající vyrozumí kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

6. Zrušení objednávky prodávajícím

Zrušení objednávky prodávajícím je možné pouze ve výjimečných případech a pouze pokud zboží není na skladě (ani není možné jej zajistit alternativně).

7. Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č.. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Není-li kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami přednostně obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb. (vše v platném znění).

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné dnem jejich zveřejnění a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění; v takovém případě se smluvní vztahy řídí zněním obchodních podmínek platných v době uzavření kupní smlouvy.

V Olomouci dne 1. června 2012

za GEMO SPORT a.s.
Mgr. Jan Petr
prokurista společnosti